Cov txheej txheem hloov tau npaj

Cov lus qhia siv los ntsuas lub nra thiab qhov cuam tshuam ntawm kev thauj mus los lossis kev hloov pauv nqi

Metropolitan Council npajsiab los hloov txojkev ntsuamxyua rau tagnrho txojkev cov npav thauj neeg thiab cov nqe npav, thiaj li coj peb mus ntsuamxyua kom tag txhua yam.

Txojcai no qhia meej tias seb cov neeg npaj yuav ntsuamxyua nomtswv qhov Title VI thuav rau nqe cuam tshuam thiab Nyuaj rau cov neeg uas tsis yog Amekas dawb thiab cov neeg txomnyem yuav tau muab hloov kom nyob li ntawm 90%/10% los ntawm teemtseg ua yog 80%/20%.

Yog vim li cas peb thiaj yuav npaj tham txog qhov hloov no

Peb ntseeg tau tias yuav kom peb mus txog qho ncajncees thiab vaj huam sibluag rau peb cov neeg thiab zejzog, ces peb yuav tau hloov txojcai qub uas tau teev tseg thiab txo kom txhob muaj kev cuam tshuam thiab txhob nyuaj.  Txojcai uas peb nthuav no qhia tau tias txawv li ntawm 10% xwb lossis tshaj zog kuj muajfeem txhais kev ntsuamxyua kom tob zog.

Nws ua haujlwm li cas

Txojcai no qhia tau yam nqheb tau ib qho timkhawv tias lub tswvyim npajsiab hloov nqe npav, hloov txojkev npav thaum neeg, lossis kev sojntsuam ntawm Federal Transit Adminstration muaj qhov cuamtsuam thiab nyuaj rau cov neeg Dub, Qhab, lossis cov neeg txawv tebchaws, lossis raug cov neeg ua txomnyem. Cov lus cogs tham raws li pomzoo es raug ntsuamxyuas yog raws li nram qab no:

  • Yog qhov uas tshwmsim los ntawm cov pejxeem BIPOC tsis nyob rau hauv qhov 10% ntawm uas tshwmsim rau cov Asmekas dawb ces qhov kev npaj yuav hloov rau tagnrho cov npav txojkev thauj neeg thiab hloov cov nqe caij npav yuav muaj kev nyuaj.
  • Yog tshwmsim los ntawm tagnrho txojkev cov npav thaum neeg hloov tau thwmsim los ntawm cov neeg txomnyem tsus nyob rau hauv qhov 10%  ntawm qhov tshwmsim los ntawm cov neeg muaj kev txomnyem, cev qhov npaj hloov ntawv yuav nyuaj thiab muaj kev cuam tshuam.
  • Yog nrhiav pom tias ob qho no muaj feem los nyuaj thiab cuam tshuam, Lub koomhaum FTA yuav tsum kom cov neeg sojntsuam thiab nrhiav lwm txoj hau kev. Tejzaum ub koomhaum ntawm cov npav kuj yuav hloov cov haujlwm tham tseg kom hla dhau, txo kom me, txo kom txhob muaj kev cuam tshuam lossis nyuaj. Lub koomhaum kuj muajfeem hloov mus yog lawv muaj lus kev txaus, thiab tsis muaj lwm txoj hau kev tawm kom txhob muaj kev cuam tshuam.

Lub koomhaum Met Council txojcai rau kev cuam tshuam thiab nyuaj ntawd thaum twg ces siab tshaj qhov 10% lawm pab tsis tau dabtsi rau cov BIPOC thiab cov neeg txomnyem raws li pom muaj lawm. Lub homphiaj ntawm Title VI yog kom txhob muaj kev sibntxub sibcai hauv zejzog rau cov BIPOC thiab cov neeg txomnyem. Yog vim li ntawd, kev ntsuamxyuas uas pom tau tias pab tau  zejzog cov neeg BIPOC thiab/lossis cov neeg txomnyem yuav tsis yuav kom luv koomhaum nrhiav lwm txojkev los ntsuamxyuas.

Nws yuav txhais li cas

Hauv qab no yog ib co piv txwv ntxiv txog kev ntsuamxyuas thiab qhov niajnhnub siv yog uas zoo li cas. Cov ntsuamxyuas ntsuas qhov kev cuam tshuav rau qho chaw uas muaj cov neeg BIPOC coob nrog rau cov chaw ua muaj cov Asmelikas dawb coob.  Cov pivntxwv no yog coj los saib uas pivtxwv xwb thiab tsis tsom rau tej kev hloov rau tamsi no.

Pivtxwv 1: Muaj xav tias peb tabtom upgrade pev txojkev caij hauv zos rau cov npav ua khiav ceev ceev.  Qhov hloov no yuav qhia tawm tau tias cov npav yuav khiav coob zog los rau rau hauv lub hauvpaus.  Pivtwv tias  muaj 600 zaug los tshaj txhua lub limtiam rau cov chaw cov neeg BIPOC nyob los piv rau 580 zaug txhua lub limtiam rau cov chaw Ameslikas dawb nyob uas yog 3.5% pab tau rau cov pejxeem BIPOC dua thiab yuav tsis tau muab los kho.

Pivtxwv 2: Muab xav tias peb tabtom tham txog txo kev caij npav kom tsawg thoob zejzog. Thaum zoo li no, no ces peb yuav tau ntsua raws ib leej neeg twg ntawm ib pab neeg.  Pivtxwv tias ib tug neeg twg ntawm cov chaw BIPOC caij npav tsawg li 7% tauj in limtiam los piv nrog 3% rau leej neeg twg ntawm cov chaw cov Amelika dawb nyob caij npav. Qhov ntawd qhia tias li ntawm 4% muajntsi nyuaj rau cov neeg nyob rau ntu BIPOC. Qhov no los kuj yuav tsis tsim nyob kho tabsi yuav qhia tau tias nws txawv li cas.

Pivtxwv 3: Muab xav tias peb tham txog qhov yuav muab cov npav npauv chaw nres thoob cov kev npav taug hauv zos thiab kev thauj neeg kom txog chaw sai. Peb yuav rov ntsuas qhov puasxees hloov rau ib leej neeg twg rau ib pab neeg nyob rau cov chaw BIPOC thiab nrhiav tau tias ib leejneeg twg caij li 7% tsawg zog tauj ib lub limtiam, thiab 5%  heev zog rau ib leej neeg twg nyob rau chov Ameslika dawb nyob. Qhov xamtawm tias 12% muajntsi nyuaj rau cov neeg ua nyob rau cov chaw BIPOC, uas yuav tau sojntsuam thiab muaj qhov muajfeem kho txos kom txhob muaj kev cuam tshuam.

Qhov pivtxwv 3 qhia tau tias yuav muaj kev cuam tshua thaum muab cov kevcai los hloov.  Qhov 80%/20% yuav tsis txhais kev ntsuamxyuas ntxiv tabsi qhov 90%/10% yuav txhais kev ntsuamxyuas ntxiv.

Yuav koomtes li cas

Peb xav hnov ntawm koj! Xa koj cov lub teb tuaj rau erik.thompson@metrotransit.org ua ntej 8hli tim 31.

Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog Met Council’s Title VI program