Tej Lus Nug Nqhuag Nug Txog Kab Mob COVID-19

Jump to section:

Kev Tshuaj Ntsuam

Puas yuav tuaj kuaj kuv tsev li txhua xyoo?
Tam sim no peb yuav tsis kuaj tsev lawm, hnub twg peb kuaj, peb mam li qhia rau nej paub.

Kuv tab tom yuav tsiv mus nyob rau ib lub tsev tshiab. Puas muaj leejtwg kuaj kuv lub tsev?
Muaj. Lub Metro HRA mam li koom tes nrog koj tus tswv tsev los kuaj lub tsev hauv online LOSSIS tuaj xyuas kiag lub tsev yog tias tsis muaj neeg nyob thiab twb muab tu tag lawm.

Kev Pab Cuam Them Nqi Tsev / Kev Muaj Npe Txhua Xyoo

Kuv txhawj tias kuv yuav plam qhov kev pab cuam them nqi tsev vim tus kab mob COVID19.
Yuav tsis cuam tshuaj txog cov nyiaj pab them nqi tsev. Peb yeej tseem yuav pab nyiaj them nqi tsev txhua hli rau hnub tim ib. Peb yuav tsis npaj tias yuav ncua tej nyiaj pab them nqi tsev.

Puas tseem ua ntaub ntawv rov muaj npe txhua xyoo?
Peb yuav ua koj tej ntaub ntawv tso npe nyob rau hauv Assistance Connect lossis hauv ntaub ntawv xa tuaj. Ua tib zoo xa tej ntaub ntawv uas koj tus tswj HRA kom koj xa tuaj. Yog koj ua li no, thiaj li paub txheeb tus nqi tsev uas yog thiab ua raws sijhawm.

Kuv twb xa kuv cov ntaub ntawv mus lawm. Kuv yuav paub tau tias leejtwg txais lawm?
Tiv tauj koj tus tswj HRA. Vim muaj neeg xa ntawv tuaj thiab tsis muaj neeg ua haujlwm ntau txaus, tej zaum yuav siv ntau hnub mam li ua tiav koj tej ntaub ntawv. Thov ua siab ntev.

Kuv xav tuaj tom chaw ua haujlwm tuaj saib tus tswj kuv khej.
Tam sim txhua lub chaw ua haujlwm Metro HRA tsis txais neeg tuaj lossis nav maim rau neeg tuaj lawm. Thaum peb rov qhib, peb mam li qhia rau nej paub.

Kuv xav thov ib rooj kev sib tham.
Koj yuav tsum sau ntawv tuaj thov. Txhua rooj kev sib tham yuav yog ua hauv online lossis ntawm xov tooj lawm xwb. Yuav tsis pub muaj rooj sib tham tim ntsej tim muag.

Kev Hloov Nyiaj Khwv Tau

Kuv poob haujlwm ua vim tus kab mob COVID19. Yuav ua li cas them nqi tsev?
Koj yuav tsum ua ntawv thov nyiaj poob haujlwm. Koj tso npe thov hauv online ntawm uimn.org. Txhua cov ntaub ntawv ua tuaj thov kev hloov nqi tsev vim poob haujlwm yuav muab ua raws li xub txais ntawm tus neeg thov. Thov ua siab ntev lub sijhawm muaj ntau tus hloov tej nqi tsev thiab. Vim muaj ntawv xa tuaj ntau heev rau peb lub chaw ua haujlwm thiab cov neeg ua haujlwm tsawg lawm, kuj yuav siv ntau hnub mam li ua tiav koj tej ntaub ntawv.

Kuv tus tswv tsev hais tias nws yuav muab peb ntiab tawm tsev vim tsis them nqi tsev.
Tus Gov. Tim Walz tau tab tsab cai Emergency Executive Order 20-14 (PDF) uas txwv tsis pub ntiab neeg tawm tsev rau lub sijhawm muaj kev phom sij vim tus kab mob COVID-19 Peacetime Emergency. Tau tab rau Lub 3 Hlis tim 24 thiab yuav kav mus txog lub sijhawm muaj kev phom sij no. Nrog koj tus tswv tsev tham txog tej nyiaj khwv tau uas tau hloov thiab qhia rau lawv paub tias peb tseem tab tom kho dua tshiab tus nqi tsev. Peb kuj nrog koj tus tswv tsev tham tau thiab. Thov tiv tauj koj tus tswv HRA, qhia rau nws paub txog qhov teeb meem koj muaj nrog koj tus tswv tsev, thiab lawv mam li tiv tauj koj.

Rooj Sib Tham

Kuv yuav tsum tau daim ntawv txais kev pab cuam (voucher) thawj zaug thaum twg?
Lub Metro HRA yeej tseem xa tej ntawv txais kev pab cuam. Tab txawm tias peb yuav tsis muaj kev sib tham tim ntsej tim muag los, peb yeej tseem yuav ua tej ntawv txais kev pab cuam hauv kev xa ntawv, hauv online, lossis ntawm xov tooj. Peb mam li tiv tauj koj los ntawm AssistanceConnect lossis xa ntawv tuaj qhia rau koj paub.

Kev sib ntsib hauv online yog dabtsi thiab kuv yuav koom tau li cas?
Kev sib ntsib hauv online yog kev sib ntsib siv ib lub koos pis tawj lossis xov tooj. Lub Metro HRA mam li qhia tej ntaub ntawv thiab kev qhia kom koj paub mus koom.

Teeb Meem Nrog Tswv Tsev / Tus Neeg Xaub Tsev Nyob

Kuv tau thov kom ib tus tuaj kho kuv lub tsev. Kuv tus tswv tsev hais tias lawv yuav tsis kho yog tias tsis yog ib yam xwm ceev. Lawv ua puas tau li ntawd?
Vim tias yeej muaj ntau lub chaw ua haujlwm kaw tam sim no kom tus kab mob COVID19 tsis txhob sib kis, koj tus tswv tsev kuj yuav tuaj kuaj kho tsev yog tias yog ib yam teeb meem loj. Yog tias qhov teeb meem loj (xws li: lub tso cua sov, dej nyab, tub yees tsis ua haujlwm, to pa nkev, txoj kab dej puas/dam), tiv tauj koj tus tswv tsev. Yog tias lawv tsis teb koj, thov tiv tauj koj tus tswv Metro HRA.

Kev Pab Rau Tsev Neeg

Kuv txhawj txog kuv tej nyiaj pab cuam thiab txiaj ntsim los ntawm lub nras.
Feem ntau tej chaw ua haujlwm rau lub nras raug kaw tsis qhib, tiamsis kuj tseem muaj ob peb tus neeg ua haujlwm tseem nyob pab tau. Peb xav kom koj tiv tauj tus neeg uas muab rau koj tiv tauj tau lossis mus xyuas lawv nyob lawv lub vej xaij seb lawv muaj tej kev pab li cas.

Kuv xav tau kev pab yuav zaub mov rau kuv tej menyuam vim tsev kawm ntawv kaw lawm.
Muaj ntau lub tsev kawm ntawv muaj kev pub zaub mov rau cov tub ntxhais kawm mus nqa. Thov mus tiv tauj koj lub tsev kawm ntawv.

Kuv txhawj txog kev them kuv tej nuj nqis.
Lub United Way muaj nyiaj pab cuam COVID-19 Community Economic Relief Fund. Cov nyiaj no pab tau them nuj nqis, nqi tsev thiab yuav zaub mov noj. Hu rau 1-866-211-9966 thiab muab tus zauv cheeb tsam rau cov koom haum uas muab kev pab rau koj.