Cheeb tsam tej chaw uasi lub homphiaj txoj kevcai

Pejxeem rooj kev sib sais thiab sijhawm hais lus

Cov Met Council xav hnov los ntawm koj. Ntawm no yog ib cov kev uas koj yuav koom tau. Sau cov lus nug rau lub homphiaj mus kom txog hnub Monday, lub kaum hli ntuj tim 30 thaum 5 teev tsuas ntuj.

 • Tuaj koom pejxeem rooj kev sib hnov lus rau lub kaum hli hnub tim 19 thaum 4 teev tsaus ntuj mus nug txog daim ntawv hloov kho tshiab rau lub homphiaj.

 • Sau ntawv rau Metropolitan Council, Public Information chaw nyob 390 Robert St. N., St. Paul, MN 55101

 • Sau Email rau public.info@metc.state.mn.us

 • Tso lus rau Public Comment Line at 651.602.1500 (TTY 651.291.0904)

   

Daim 2040 Cheeb Tsam Tej Chaw Uasi lub Homphiaj Txoj Kevcai qhia txog cov Pab Sawv Cev ntawm lub Nroog Loj tej homphiaj thiab cov tswv yim npaj tseg rau txojkev txhim kho ntawm peb tej chaw uasi uas zoo xws li thoob ntiajteb cov. Nws qhia tias cheeb tsam tej chaw uasi kab ke yuav mus txhim kho thiab yuav khiav tau li cas mus pab txhawb THRIVE MSP 2040 tej homphiaj.

Pab MET Council tau tsim lub homphiaj tamsim no rau xyoo 2018.

Tshiab: Ib daim ntawv kho ntxiv rau lub homphiaj txoj kevcai

Pab Sawv cev Met tshaj tawm kom ntxiv, hloov kho, lossis nthuav kom dav 26 lub chaw uasi thiab tej kev taug rau cheeb tsam tej chaw uasi kab ke, nrog rau cov kevcai tshiab. Qhov tshaj tawm tshiab rau kev sojntsuam muaj keebkwm thiab muaj ib cov ntsiab lug tseemceeb rau lub homphiaj uas yuavtsum tau hloov no.

6 yam khoom uas yuavtsum paub txog qhov ntxiv tshiab ntawm 2020

 • 26 lub cheeb tsam chaw uasi, kev taug, chaw uasi lom zem tshwj xeeb tshiab thiab nthuav dav, thiab nrhiav tej qhov chaw tshiab rau yav tom ntej rau chaw uasi, kev taug, thiab kev taug kom mus deb.
 • Chaw uasi lom zem tshiab — tej chaw uas tuaj sib koom
 • Kevcai tshiab rau cheeb tsam chaw uasi thiab kev taug ciam kis uas ntxiv
 • Txoj Kevcai cov lus hais meej thiab ntxiv tshiab  
 • Kev sojntsuam thiab tsom xam mus muab txoj kevcai ua zoo ntxiv rau yav tom ntej

Tej qhov chaw uas cia koj sau tau lus nug txog lub homphiaj

 1. Ntxiv tej chaw uasi thiab tej kev taug — Raws li cov ntaub ntawv siv ntawm Cheeb Tsam tej Chaw Uasi Txoj Kab Ke nyob rau xyoo 2019, cov Pab Met Council tej homphiaj uas yuav ntxiv cov chaw uasi thiab cov kev taug rau txoj kab ke tau tshwmsim raws li hais tseg lawm. Tibneeg siv lub cheemb tsam chaw uasi rau txojkev sis sau uake nrog tsev neeg thiab cov phoojywg, tsim tsa lub zej lub zos, mus noj mov uasi, mus pw uasi tom hav zoov, mus ncig taug kev yos hav zoov, caij tsheb kauj vab, thiab nyob nrog yam uas ntuj tsim, nrog rau lwm yam kev uasi.

 2. Rov qab xav txog keebkwm — Cheeb Tsam tej Chaw Uasi Txoj Kab Ke tej chaw uasi thiab tej kev taug yog nyob rau tej av uas cov neeg Anishinaabe thiab cov neeg Dakota tau saib xyuas tu los lawm ntev ntev thiab tau hu tias yog lawv lub chaw nyob. Cov av ntawd muaj keebkwm zoo tshaj plaws, muaj kev ntseeg ntawm sab ntsujplig, thiab yog ib yam uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau cov tibneeg uas yog cov xub tu tej chaw nyob no, uas hu ua Pab Pawg tibneeg, thiab cov neeg ntawm cheeb tsam. Lub Metropolitan Council, koom nrog 10 cheeb tsam cov koom haum uas tsim muaj ntxiv rau tej chaw uasi, nrhiav kev hwm zaj keebkwm no dhau los ntawm txojkev lees paub txog daim av thiab cheeb tsam kev sib tham kom nthuav deb mus.

 3. Kev nkag kom sib luag — Cheeb Tsam tej Chaw Uasi Txoj Kab Ke yuav muaj tau ib yam khoom tshiab tshwjxeeb rau kev uasi lom zem hu ua "Chaw rau kev sis koom" nrog rau qhov kev ntxiv tshiab no. Lub homphiaj ntawm lub chaw yuav yog ua kom peb cov chaw uasi muaj kev sis koom tes dav los ntawm ntau haiv neeg txawv, haiv tibneeg, tuaj tebchaws twg tuaj, nub nyoog, muaj peevxwm li cas thiab nyiaj txiag. Qhov kev ntxiv tshiab no tseem yuav xav kom muaj txojkev tsim ib "txojkev taug hauv dej" chaw uasi uas muaj tej lub chaw tiv thaiv zoo pub rau tibneeg mus duav nquam nkoj hauv menyuam hav dej me thiab hav dej loj nyob rau hauv ntawm cheeb tsam.

 4. Huab cua kom nyob tus yees — Cov ntoo yog cov ntsws ntawm huab cua, tu cov pa kom huv ntawm cov pa phem pub rau huab cua yav tom ntej kom nyob huv tus yees. Chaw uasi ua tau ib tus qauv tseemceeb heev rau txojkev txo kom tsawg ntawm huab cua kev hloov – ua kom peb muaj kev noj qab nyob zoo, tiv thaiv cov dej, ua kom muaj chaw nyob, tswj qhov kub qhov no, thiab qhia rau tiam tibneeg yav tom ntej txog yam uas ntuj tau tsim. Dhau los ntawm txojkev nthuav dav rau cheeb tsam tej chaw uasi txoj kab ke, peb tawm tsam cov pa phem, tswj saibxyuas dej, thiab ua kom muaj chaw rau tej chaw nyob uas tseem ceeb heev.