DRAFT 2020 Kho Tshiab Rau 2040 Transportation Policy Plan

Nqis tes: qhib sijhawm txog lub 8 hlis tim 10

Rooj tsav xwm Council xav hnov los ntawm koj. Yuav qhib lub sijhawm rau koj tuaj hais lus pab txhim kho cov hom phiaj nyob hauv 2040 Transportation Policy Plan kom txog txij li 5 moos tsaus ntuj, Monday, Lub 8 Hlis tim 10.

Yog xav teb tuaj:

 • Fill out this online form

 • Email rau Metropolitan Council, Public Information ntawm public.info@metc.state.mn.us

 • Kaw koj cov lus rau hauv kab xov tooj Public Comment Line ntawm 651.602.1500 (TTY 651.291.0904)

 • Sau ntawv tuaj rau Metropolitan Council, Public Information at 390 Robert St. N., St. Paul, MN 55101

 • Mus xyuas hauv Facebook thiab Twitter yog xav paub ntxiv txog tej kev thauj mus los yuav hloov li cas rau yav tom ntej

Kho tshiab hom phiaj 2040 Transportation Policy Plan 2020 Update (TPP) qhia txog lub Metropolitan Council’s cov kev cai thiab hom phiaj npaj los txhim kho cheeb tsam ntawd li kev thauj mus los seb yuav txuas mus li cas. Hom phiaj TPP yuav tsum ua raws nraim li cov zeem muag muab sau tseg nyob rau hauv Thrive MSP 2040 thiab piav qhia nws yuav tsim tej kev thauj mus los li cas thiab txhawb cov hom phiaj Thrive MSP li cas.

Rooj tsav xwm Council yuav tau hloov kho txhua 10 lub xyoo kom nws tej haujlwm muaj raws li cov txheem lus nyob rau hauv Regional Development Guide (Thrive MSP 2040). Thaum nyob nruab nrab kaum lub xyoo ntawd, peb yeej kho ub kho no xws li txhim kho tshiab ntau yam, tsim tsa tej kev ncig mus kom mus raws li xab maim no, kev ntsuas tshawb fawb, thiab pab kom koom haum npaj Metropolitan Planning Organization ua raws li tsoom fwv tej txheem cai.

Tus kab mob COVID-19 (coronavirus) kis thoob qab ntuj

Tus kab mob 2020 COVID-19 tau kis thoob qab ntuj thiab yuav niaj hnub kis mus ntxiv thiab cuam tshuam txog tej kev thauj mus los thiab cov nyiaj tau los pab txhim kho.

Tej no muaj xws li cov hom phiaj luv thiab ntev tibsi xws li:

 • Tej kev peb mus xws li caij tsheb, caij npav, caij tsheb khaub vab, taug kev lossis ya dav hlau

 • Kev sib luag zos thiab ncaj ncees

 • Tej nyiaj tau los ntawm kev siv tej tsheb thauj mus los thiab cov nyiaj siv los dhia tej tsheb thauj mus los

Tseem yuav tau ntsuas tej teeb meem no rau lub sijhawm muaj tus kab mob no kis thoob qab ntuj thiab tej neeg hloov kev siv caij tsheb thauj mus los yuav txawv li cas kom thiaj li nkag siab. Tej kev ntsuas no rau yav tom ntej yuav thaum nyob hauv Tshooj 14: Work Program (txheej xwm kev ua haujlwm) ntawm cov hom phiaj tseem sau tsis tau tiav, uas peb tau ntxiv 3 yam kev uas tibneeg siv los mus ub mus no, kev taug txoj kev loj thiab siv tej tsheb npav cov nyiaj khwv tau thiab siv yog li cas, thiab tej tshav dav hlau. Lwm tshooj yuav tham thiab hais txog tus kab mob COVID-19 thiab tej hom phiaj sijhawm ntev uas yuav cuam tshuam rau tej kev thauj mus los.

Hom phiaj txheej xwm kev ua haujlwm, kev tshawb fawb thiab ntsuam xyuas

Qhov txheej xwm kev ua haujlwm kuj yuav muaj ntau yam tshiab los tshawb fawb kom nkag siab txog tej yam hloov txog kev thauj mus los thiab yuav cuam tshuam koj cheeb tsam li cas:

 • Kev ntsuas Regional Congestion Mitigation Philosophy (kev cai tswj tsheb ntau dhau)

 • Mobility Hub Planning Guide (lus taw qhia txog kev koom caij ib lub tsheb)

 • Regional Bicycle Transportation Network Bikeway Facility Guidelines and Measures (tej lus qhia txog cheeb tsam tej kev caij tsheb khaub vab)

 • Industrial Land Atlas Mapping Tool (kev txheeb xyuas thaj tsam ib puab ncig)

 • Electric Vehicles Planning Study (kev kawm txog tej tsheb siv fais fab)

 • Inventory and Planning Scenarios for Greenhouse Gas Emissions (kev npaj tswj tej zog cua tsis zoo rau lub ntiajteb)

Transportation Policy Plan Development (kev txhim kho kev thauj mus los)

Qhov cheeb tsam no yuav hu tagnrho tej zos, nroog thiab nras ua ke los tsim tsa ib lub zeem muag seb yuav tsim ua tej kev thauj mus los li cas ntxiv. Lub Met Council koom tes nrog tej zos no kom thiaj li yog ib lub koom haum nyob tau ruaj khov, pab tau coob tus neeg thiab txuas tau ntau txoj kev rau txhua qhov chaw. Peb txoj haujlwm yog los mloog cov koom tes nrog peb seb lawv lub zeem muag yog li cas. Ces peb tsim tsa lub zeem muag uas peb sawvdaws pom zoo los kom ua tau raws li sawvdaws xav pom tshwm sim rau tej kev thauj mus los. Tej kev txiav txim no yuav pab tswj xyuas tej kev thauj mus los no.

Public participation

Transportation Public Participation Plan (18 pages, pdf)


2040 Transportation Policy Plan

The Council adopted the updated 2040 Transportation Policy Plan on Oct. 24, 2018.

Thrive MSP logo and link
Other regional plans

The regional development guide, Thrive MSP 2040, sets the policy foundations for systems and policy plans developed by the Council. In addition to the Transportation Policy Plan, see: