Metro Mobility Kev Xa Zaub Mov thiab Khoom

Metro Mobility Logo

Cov neeg yuav khoom ntawm Certified Metro Mobility yuav tau zaub mov thiab tej khoom siv hauv online ntawm ib lub khw uas muaj qhov online shopping thiab pick up. Metro Mobility yuav mus nqa cov khoom koj yuav thiab xa tuaj rau tom koj tsev.

  • Qhov kev xa khoom no yog dawb xwb – tsis sau nqi xa khoom.

  • Yuav khoom tib hnub ntawv los tau lossis yuav khoom ua ntej hauv online ib yam li koj teem sijhawm caij tsheb.

  • Li ntawm 60 feeb ces mam li xa cov khoom koj yuav tuaj rau koj.

  • Qhia rau lub khw tias Metro Mobility yuav tuaj nqa koj cov khoom thiab muab tus order nab npawb rau nws yog tias lawv kom muab.

  • Tsuas pub yuav plaub hnab khoom xwb.

  • Kev mus nqa khoom yuav tsum yog rau ib lub khw hauv zej zog.

  • Cov neeg xa khoom tuaj yuav nug txog koj daim ID thaum nws xa khoom tuaj.

Thov kev pab xa khoom tuaj los ntawm koj lub chaw caij tsheb.

Peb tau muab tej ntaub ntawv tseem ceeb thiab lus nug tso ua ke uas tau muaj neeg nug txog.

Yog tias koj muaj lus nug ntxiv txog qhov kev pab no, thov tiv tauj Metro Mobility Service Center ntawm 651-602-1111, TTY: 651-221-9886 lossis metromobility@metc.state.mn.us.

Yuav ua li cas yog tias lawv tsis muab ib tus order nab npawb rau kuv?
Instacart, yog ib lub lag luam uas ntau lub khw muag khoom hauv Ob Lub Nroog Txaib siv, thiab lub lag luam no tsis muab tus order nab npawg. Feem ntau, cov tsev tseeg khoom noj yuav tsis muaj tus order nab npawb thiab. Peb tsuas yuav nug txog tus order nab npawb yog tias koj tau txais ib tus. Yog tias koj tsis muaj tus order nab npawb, ces qhia rau Metro Mobility tias koj lub npe yog li cas thiab cov khoom uas yuav yog siv tus neeg ntawd lub npe.

Koj puas xa tau cov khoom noj los ntawm cov tsev tseg khoom noj?
Xa tau. Mus nyeem saud txog yuav khoom ntau npaum li cas. Tsuas pub plaub hnab khoom xwb.

Koj puas mus nqa tau khoom tom tej khw muag khoom rau tsiaj yug hauv tsev?
Yog, peb yeej mus nqa tau khoom tom tej khw muag khoom rau tsiaj yug hauv tsev. Qhov kev pab no muaj xws li yuav khoom noj thiab khoom siv hauv tsev. Tej zaub mov thiab khoom siv rau tsiaj yeej muaj npe tau txais kev pab xa khoom.

Nej puas pab nqa tau kuv tej tshuaj noj?
Tam sim no peb mus pab nqa tau tshuaj. Feem ntau cov khw muag tshuaj muaj qhov uas xa tau tshuaj mus rau tom koj tsev kiag. Mus xyuas koj lub khw muag tshuaj lub vej xaij lossis hu seb lawv puas muaj qhov kev pab xa tshuaj tuaj.

Yuav them nyiaj li cas rau cov khoom kuv yuav?
Metro Mobility yuav tsis tshoj tus nqi xa khoom. Tiamsis koj yuav tsum siv koj daim khoj los yuav khoom ua ntej peb mus nqa tau.

Kuv cov khoom tsis tiav rau tib lub sijhawm. Kuv yuav ua li cas?
Yuav muaj ntau qhov Metro Mobility mus nqa khoom ob peb lwm los tau. Peb yeej paub tias muaj tej txhia khw, xws li, Wal-Mart uas muaj khoom raws li qhov lawv muaj. Metro Mobility yeej zoo siab xa khoom tuaj ntau lwm los yeej tau.

Kuv lub khw xav kom peb hu ua ntej mus nqa khoom. Nej ua puas tau li ntawd?
Yog. Peb yeej paub tias muaj tej khw xws li, Kowalski’s, yeej kom hu ua ntej mus nqa khoom tom lawv lub khw. Nyob rau lub sijhawm ntawd, cov neeg tsav tsev xa khoom mam li hu mus ua ntej.